• 041)551-4640
    041)572-4643
    home@yi-tech.co.kr
연구소 신사업

플라즈마 균일도 측정기

페이지 정보

작성자 와이아이테크(주) 작성일18-12-05 14:09 조회560회 댓글0건

본문

c98aa7439bcc65fc976365a4ffc9c52c_1545891954_5149.jpg

52be15ed336f5c2988fd29c1c1e4ca1d_1544514287_7079.JPG

주      소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 모시1길 50 상호명    : 와이아이테크(주)  |  대표자 : 류경주  |  사업자번호 : 312-81-68144
대표전화 : 041)551-4640 / FAX : 041)572-4643 / E-mail : home@yi-tech.co.kr  
COPYRIGHT(C) 2018 www.yi-tech.co.kr ALL RIGHT RESERVED. ADM